Zásady ochrany osobných údajov

Sme veľmi radi, že ste prejavili záujem o náš podnik. Ochrana údajov je obzvlášť dôležitá pre riadenie mmb media agency Slovak s.r.o. Používanie internetových stránok mmb media agency Slovak s.r.o. je možné bez uvedenia osobných údajov; ak však dotknutá osoba chce využívať špeciálne podnikové služby prostredníctvom našej internetovej stránky, spracovanie osobných údajov by mohlo byť nevyhnutné. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné a neexistuje právny základ pre takéto spracovanie, vo všeobecnosti získame súhlas dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov, ako je meno, adresa, e-mailová adresa alebo telefónne číslo dotknutej osoby, musí byť vždy v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) av súlade s ochranou údajov špecifických pre jednotlivé krajiny. predpisy platné pre mmb media agency Slovak s.r.o. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov by náš podnik chcel informovať širokú verejnosť o povahe, rozsahu a účele osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame a spracovávame. Dotknuté osoby sú okrem toho prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov informované o právach, na ktoré majú nárok.

mmb media agency Slovak s.r.o. ako kontrolór zaviedol mnohé technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie čo najkomplexnejšej ochrany osobných údajov spracovávaných prostredníctvom tejto webovej stránky.Internetové prenosy údajov však v zásade môžu mať bezpečnostné medzery, takže absolútna ochrana nemusí byť zaručená. Z tohto dôvodu má každá dotknutá osoba právo na prenos osobných údajov prostredníctvom alternatívnych prostriedkov, napr. Telefonicky.

1. Definície

Vyhlásenie o ochrane údajov mmb media agency Slovak s.r.o. je založené na podmienkach, ktoré používa európsky zákonodarca na prijatie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Vyhlásenie o ochrane údajov by malo byť čitateľné a zrozumiteľné pre širokú verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Na tento účel by sme chceli najprv vysvetliť použitú terminológiu.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov používame okrem iného tieto výrazy:

 • a) Osobné údaje

  Osobné údaje znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je názov, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzické, fyziologické, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

 • b) Subjekt údajov

  Subjektom údajov je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie.

 • c) Spracovanie

  Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo na súboroch osobných údajov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú automatizovanými prostriedkami, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, ukladanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácie, používanie, \ t zverejnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zosúladením alebo kombináciou, obmedzením, vymazaním alebo zničením.

 • d) Obmedzenie spracovania

  Obmedzenie spracovania je označovanie uložených osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracovanie v budúcnosti.

 • e) Profilovanie

  Profilovanie znamená akúkoľvek formu automatizovaného spracovania osobných údajov pozostávajúcu z používania osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie aspektov týkajúcich sa výkonu tejto fyzickej osoby v práci, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií. , záujmy, spoľahlivosť, správanie, umiestnenie alebo pohyby.

 • f) Pseudonymizácia

  Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, aby sa osobné údaje nemohli ďalej pripisovať konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií za predpokladu, že tieto dodatočné informácie sa uchovávajú oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam na zabezpečenie že osobné údaje nie sú pripísané identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g) Kontrolór alebo prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie

  Prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý sám alebo spoločne s ostatnými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov; ak účely a prostriedky takéhoto spracovania určujú právne predpisy Únie alebo členského štátu, prevádzkovateľ alebo osobitné kritériá na jeho vymenovanie môžu byť ustanovené v práve Únie alebo členského štátu.

 • h) Procesor

  Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

 • i) Príjemca

  Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný orgán, ktorému sú osobné údaje poskytnuté, či už tretia strana alebo nie. Verejné orgány, ktoré môžu prijímať osobné údaje v rámci konkrétneho vyšetrovania v súlade s právom Únie alebo členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito orgánmi verejnej moci musí byť v súlade s platnými pravidlami ochrany údajov podľa účelu spracovania.

 • j) Tretia strana

  Tretia strana je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo orgán iný ako dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú pod priamym oprávnením prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa oprávnené spracúvať osobné údaje.

 • k) Súhlas

  Súhlas dotknutej osoby je akýkoľvek slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný údaj o želaniach dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom vyhlásenia alebo jasnej afirmatívnej akcie súhlasí so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. ,

2. Názov a adresa kontroléra

Kontrolór na účely všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), iné zákony na ochranu údajov platné v členských štátoch Európskej únie a iné ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov:

mmb media agency Slovak s.r.o.
Panónska cesta 7
85104 Bratislava
info@mmb-media.sk
Tel: +421 2 5296 2443
mmb-media.sk

3. Cookies

Internetové stránky mmb media agency Slovak s.r.o. používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené v počítačovom systéme cez internetový prehliadač.

Mnoho internetových stránok a serverov používa cookies. Veľa cookies obsahuje tzv. Cookie ID. ID súboru cookie je jedinečný identifikátor súboru cookie. Skladá sa zo znakového reťazca, cez ktorý môžu byť internetové stránky a servery priradené konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom diferencovať individuálny prehliadač predmetu dát z iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Špecifický internetový prehliadač možno rozpoznať a identifikovať pomocou jedinečného ID súboru cookie.

Prostredníctvom používania cookies môže mmb media agency Slovak s.r.o. poskytnúť užívateľom tejto webovej stránky viac užívateľsky prívetivé služby, ktoré by bez nastavenia cookies neboli možné.

Informácie a ponuky na našich webových stránkach môžu byť pomocou cookie optimalizované s ohľadom na používateľa. Cookies nám umožňujú, ako sme už spomínali, rozpoznať našich používateľov webových stránok.Účelom tohto uznania je uľahčiť používateľom využívanie našej webovej stránky. Užívateľ webovej stránky, ktorý používa cookies, napr. Nemusí zadávať prístupové údaje pri každom prístupe na webovú stránku, pretože to preberá webová stránka a súbor cookie je teda uložený v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie nákupného košíka v internetovom obchode. Internetový obchod si pamätá články, ktoré zákazník umiestnil do virtuálneho nákupného košíka prostredníctvom súboru cookie.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies prostredníctvom našej internetovej stránky prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača a môže tak natrvalo odmietnuť nastavenie cookies. Okrem toho, už nastavené cookies môžu byť kedykoľvek vymazané prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. To je možné vo všetkých populárnych internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje nastavenie cookies v použitom internetovom prehliadači, nie všetky funkcie našej webovej stránky môžu byť úplne použiteľné.

4. Zber všeobecných údajov a informácií

Webová stránka mmb media agency Slovak s.r.o. zhromažďuje sériu všeobecných údajov a informácií, keď webová stránka alebo automatizovaný systém zavolá webovú stránku. Tieto všeobecné údaje a informácie sú uložené v protokolových súboroch servera. Zozbierané môžu byť (1) použité typy prehliadačov a verzie, (2) operačný systém používaný prístupovým systémom, (3) webová stránka, z ktorej prístupový systém dosiahne našu webovú stránku (tzv. Referrers), (4) podradený (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľ internetových služieb prístupového systému a (8) akékoľvek iné podobné údaje a informácie, ktoré môžu byť použité v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií mmb media agency Slovak s.r.o. nevyvodzuje žiadne závery o dotknutej osobe. Tieto informácie sú potrebné (1) na správne dodanie obsahu našej webovej stránky, (2) optimalizáciu obsahu našej webovej stránky, ako aj jej reklamy, (3) zabezpečenie dlhodobej životaschopnosti našich systémov informačných technológií a webových stránok. a (4) poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní informácie potrebné na trestné stíhanie v prípade kybernetického útoku. mmb media agency Slovak s.r.o. preto štatisticky analyzuje anonymne zozbierané údaje a informácie s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť dát nášho podniku a zabezpečiť optimálnu úroveň ochrany osobných údajov, ktoré spracúvame. Anonymné údaje protokolových súborov servera sa ukladajú oddelene od všetkých osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou.

5. Predplatné na naše bulletiny

Na webovej stránke mmb media agency Slovak s.r.o. majú užívatelia možnosť prihlásiť sa k odberu newsletteru nášho podniku. Vstupná maska, ktorá sa používa na tento účel, určuje, aké osobné údaje sa prenášajú, ako aj pri objednávke spravodajcu z kontrolóra.

Agentúra mmb media agency Slovak s.r.o. pravidelne informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov prostredníctvom informačného bulletinu o ponukách podnikov. Podnikový informačný bulletin môže dotknutá osoba prijímať len vtedy, ak (1) dotknutá osoba má platnú e-mailovú adresu a (2) registre dotknutej osoby na zasielanie newslettera. Potvrdzovací e-mail bude odoslaný na e-mailovú adresu registrovanú dotknutou osobou prvýkrát pre zasielanie newsletterov, z právnych dôvodov, v rámci dvojitého opt-in postupu. Tento potvrdzovací e-mail slúži na preukázanie, či je vlastník e-mailovej adresy ako dotknutej osoby oprávnený dostávať newsletter.

Počas registrácie newslettera uchovávame aj IP adresu počítačového systému, ktorý poskytol poskytovateľ internetových služieb (ISP) a ktorý subjekt údajov použil v čase registrácie, ako aj dátum a čas registrácie.Zhromažďovanie týchto údajov je potrebné na to, aby bolo možné porozumieť (možnému) zneužitiu e-mailovej adresy dotknutej osoby v neskoršom termíne, a preto slúži cieľu právnej ochrany prevádzkovateľa.

Osobné údaje zozbierané ako súčasť registrácie newslettera budú použité len na zasielanie nášho newsletteru. Účastníci newslettera môžu byť okrem toho informovaní e-mailom, pokiaľ je to potrebné na prevádzku služby newsletteru alebo na registráciu, pretože by to mohlo byť v prípade zmien ponuky newsletteru, alebo v prípade zmeny technických okolností. Osobným údajom zozbieraným službou spravodajcu sa neprenesú žiadne tretie osoby. Predplatné nášho informačného bulletinu môže dotknutá osoba kedykoľvek ukončiť. Súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba dala na zasielanie newsletteru, sa môže kedykoľvek odvolať. Za účelom zrušenia súhlasu sa v každom newsletteri nachádza príslušný odkaz. Taktiež je možné kedykoľvek odhlásiť newsletter priamo na internetovej stránke kontrolóra, alebo to oznámiť prevádzkovateľovi iným spôsobom.

6. Newsletter-Sledovanie

Informačný bulletin mmb media agency Slovak s.r.o. obsahuje tzv. Sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do takýchto e-mailov, ktoré sa odosielajú vo formáte HTML, aby sa umožnilo zaznamenávanie a analýza protokolových súborov. To umožňuje štatistickú analýzu úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Agentúra mmb media agency Slovak s.r.o. môže na základe vloženého sledovacieho pixelu zistiť, či a kedy bola e-mailová adresa otvorená dotknutou osobou, a ktoré odkazy v e-mailoch boli vyvolané subjektmi údajov.

Takéto osobné údaje zozbierané v sledovacích pixeloch obsiahnutých v bulletinoch uchováva a analyzuje prevádzkovateľ s cieľom optimalizovať zasielanie spravodajcu, ako aj lepšie prispôsobiť obsah budúcich spravodajcov záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Dotknuté osoby sú kedykoľvek oprávnené zrušiť príslušné osobitné vyhlásenie o súhlase vydané prostredníctvom postupu dvojitého prihlásenia. Po zrušení budú tieto osobné údaje prevádzkovateľom vymazané. Agentúra mmb media agency Slovak s.r.o. automaticky považuje odstúpenie od doručenia newslettera za zrušenie.

7. Kontaktná možnosť prostredníctvom webovej stránky

Webová stránka mmb media agency Slovak s.r.o. obsahuje informácie, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s našim podnikom, ako aj priamu komunikáciu s nami, ktorá obsahuje aj všeobecnú adresu tzv. Elektronickej pošty (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu alebo prostredníctvom kontaktného formulára, osobné údaje prenášané dotknutou osobou sa automaticky ukladajú.Takéto osobné údaje prenášané na základe dobrovoľnosti subjektom údajov prevádzkovateľom údajov sa uchovávajú na účely spracovania alebo kontaktovania dotknutej osoby. Tieto osobné údaje sa neprenášajú tretím stranám.

8. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov spracúva a uchováva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu uskladnenia, alebo pokiaľ to európsky zákonodarca alebo iní zákonodarcovia poskytujú v zákonoch alebo nariadeniach, ktorým prevádzkovateľ podlieha. k.

Ak sa neuplatňuje účel skladovania alebo ak uplynie lehota na uchovávanie stanovená európskym zákonodarcom alebo iným príslušným zákonodarcom, osobné údaje sa v súlade s právnymi požiadavkami pravidelne blokujú alebo vymazávajú.

9. Práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak si dotknutá osoba želá využiť toto právo na potvrdenie, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

 • b) Právo na prístup

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa bezplatné informácie o svojich osobných údajoch uložených kedykoľvek a kópiu týchto informácií. Európske smernice a nariadenia okrem toho poskytujú dotknutej osobe prístup k týmto informáciám: \ t

  • účely spracovania;
  • príslušných kategórií osobných údajov;
  • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli osobné údaje sprístupnené alebo sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách;
  • ak je to možné, predpokladané obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
  • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo námietky proti takémuto spracovaniu;
  • existencia práva podať sťažnosť orgánu dohľadu;
  • ak sa osobné údaje nezhromažďujú od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie o ich zdroji;
  • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie o príslušnej logike, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch, takéto spracovanie pre dotknutú osobu.

  Okrem toho má dotknutá osoba právo získať informácie o tom, či sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V takom prípade má dotknutá osoba právo byť informovaná o vhodných zárukách týkajúcich sa prevodu.

  Ak si dotknutá osoba želá využiť toto právo na prístup, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

 • c) Právo na opravu

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom bez zbytočného odkladu získať od prevádzkovateľa opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má dotknutá osoba právo na vyplnenie neúplných osobných údajov vrátane poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť toto právo na opravu, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa.

 • d) Právo na vymazanie (Právo na zabudnutie)

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom bez zbytočného odkladu získať od prevádzkovateľa výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak jeden z týchto dôvodov: platí, pokiaľ spracovanie nie je potrebné:

  • Osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované.
  • Dotknutá osoba odoberie súhlas, na ktorom sa spracovanie zakladá podľa článku 6 ods. 1 písm. A) nariadenia o HDP, alebo článku 9 ods. 2 písm. A) nariadenia o HDP, a ak neexistuje iný právny dôvod. pre spracovanie.
  • Dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu podľa § 21 ods. 1 zákona o DPH a neexistujú žiadne naliehavé dôvody na ich spracovanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracovaniu podľa § 21 ods. 2 zákona o DPH.
  • Osobné údaje boli nezákonne spracované.
  • Osobné údaje sa musia vymazať, aby sa dodržala zákonná povinnosť v práve Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha prevádzkovateľ.
  • Osobné údaje boli zozbierané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti uvedenými v článku 8 ods. 1 nariadenia o HDP.

  Ak sa uplatní jeden z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba si želá požiadať o vymazanie osobných údajov uložených mmb media agency Slovak s.r.o., môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Zamestnanec mmb media agency Slovak s.r.o. bezodkladne zabezpečí, aby bola požiadavka na vymazanie okamžite splnená.

  Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je podľa článku 17 ods. 1 povinný vymazať osobné údaje, prevádzkovateľ, berúc do úvahy dostupné technológie a náklady na ich vykonanie, podnikne primerané kroky vrátane technických opatrení na informovanie ostatných osôb. prevádzkovatelia spracúvajúci osobné údaje, ktoré dotknutá osoba požiadala o vymazanie takýchto odkazov prevádzkovateľmi týchto údajov alebo ich kopírovania alebo replikácie, pokiaľ sa spracovanie nevyžaduje. Potrebné opatrenia v jednotlivých prípadoch zabezpečia zamestnanci mmb media agency Slovak s.r.o.

 • e) Právo na obmedzenie spracovania

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom získať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania, ak sa uplatňuje jeden z týchto prípadov: \ t

  • Správnosť osobných údajov spochybňuje dotknutá osoba po dobu, ktorá umožňuje prevádzkovateľovi overiť presnosť osobných údajov.
  • Spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba nesúhlasí s vymazaním osobných údajov a namiesto toho požiada o obmedzenie ich používania.
  • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovania, ale vyžaduje ich dotknutá osoba na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
  • Dotknutá osoba vzniesla námietky proti spracovaniu podľa článku 21 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách až do overenia, či legitímne dôvody prevádzkovateľa prevyšujú dôvody dotknutej osoby.

  Ak je splnená jedna z vyššie uvedených podmienok a dotknutá osoba si želá požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov uložených mmb media agency Slovak s.r.o., môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca prevádzkovateľa. Obmedzenie spracovania zabezpečí zamestnanec mmb media agency Slovak s.r.o.

 • f) Právo na prenosnosť údajov

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom na získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Má právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez prekážok prevádzkovateľovi, ktorému boli poskytnuté osobné údaje, pokiaľ je spracovanie založené na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia o HDP, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia o HDP, a spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, pokiaľ je to možné v súlade s článkom 6 ods. spracovanie nie je potrebné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone úradnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

  Okrem toho má dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov podľa článku 20 ods. 1 GDPR právo, aby sa osobné údaje prenášali priamo z jedného kontrolóra na druhého, ak je to technicky možné, a ak tak neurobí. nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody iných.

  S cieľom uplatniť právo na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca mmb media agency Slovak s.r.o.

 • g) Právo namietať

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek vzniesť námietky z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie kedykoľvek k spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a ktoré sú založené na písmene e) alebo písm. ) článku 6 ods. 1 GDPR. To platí aj pre profilovanie na základe týchto ustanovení.

  mmb media agency Slovak s.r.o. už nebude spracúvať osobné údaje v prípade námietky, pokiaľ nedokážeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo za zriadenie, výkon alebo obranu. právnych nárokov.

  Ak mmb media agency Slovak s.r.o. spracúva osobné údaje na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na takýto marketing. Týka sa to profilovania v rozsahu, v akom sa vzťahuje na takýto priamy marketing. Ak dotknutá osoba vznesie námietky voči mmb media agency Slovak s.r.o. k spracovaniu na účely priameho marketingu, mmb media agency Slovak s.r.o. už nebude spracúvať osobné údaje na tieto účely.

  Okrem toho má dotknutá osoba právo z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú mmb media agency Slovak s.r.o. na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 4 ods. Článok 89 ods. 1 GDPR, pokiaľ nie je spracovanie potrebné na plnenie úlohy, ktorá sa vykonáva z dôvodov verejného záujmu.

  S cieľom uplatniť právo vzniesť námietky môže dotknutá osoba kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca mmb media agency Slovak s.r.o. Okrem toho je dotknutá osoba slobodná v súvislosti s využívaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58 / ES používať svoje právo vzniesť námietky automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • h) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú, alebo ho podstatne ovplyvňuje, pokiaľ sa rozhodnutie (1) nie je potrebný na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a kontrolórom údajov, alebo (2) nie je oprávnený na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým prevádzkovateľ podlieha a ktorý tiež podlieha právnym predpisom Spoločenstva. ustanovujú vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby a ich legitímnych záujmov, alebo (3) nie sú založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

  Ak je rozhodnutie (1) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom údajov, alebo (2) je založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby, mmb media agency Slovak s.r.o. musí implementovať vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby a jej legitímnych záujmov, prinajmenšom právo na zásah človeka na strane prevádzkovateľa, vyjadrenie jeho stanoviska a napadnutie rozhodnutia.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť práva týkajúce sa automatizovaného individuálneho rozhodovania, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca mmb media agency Slovak s.r.o.

 • i) Právo odvolať súhlas na ochranu údajov

  Každá dotknutá osoba má právo udelené európskym zákonodarcom kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

  Ak si dotknutá osoba želá uplatniť právo na odvolanie súhlasu, môže kedykoľvek kontaktovať ktoréhokoľvek zamestnanca mmb media agency Slovak s.r.o.

10. Ustanovenia o ochrane údajov o uplatňovaní a používaní nástroja Google Analytics (s funkciou anonymizácie)

Na tejto webovej stránke kontrolór integroval komponent služby Google Analytics (s funkciou anonymizátora). Služba Google Analytics je služba webovej analýzy. Web analytics je zhromažďovanie, zhromažďovanie a analýza údajov o správaní návštevníkov webových stránok. Služba webovej analýzy zhromažďuje, okrem iného, ​​údaje o webovej stránke, z ktorej osoba prišla (tzv. Referrer), ktoré podstránky boli navštívené, alebo ako často a za akú dobu bola podstránka prezeraná. Webové analýzy sa používajú hlavne na optimalizáciu webových stránok a na vykonanie analýzy nákladov a výnosov internetovej reklamy.

Prevádzkovateľom komponentu Google Analytics je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Pre webovú analýzu prostredníctvom Google Analytics používa kontrolér aplikáciu „_gat. _anonymizeIp „. Prostredníctvom tejto aplikácie spoločnosť Google skracuje IP adresu internetového pripojenia dotknutej osoby a anonymizuje pri prístupe na naše webové stránky z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu k Dohode o Európskom hospodárskom priestore.

Účelom komponentu Google Analytics je analyzovať návštevnosť na našich webových stránkach. Spoločnosť Google používa zozbierané údaje a informácie, okrem iného, ​​na vyhodnotenie používania našej webovej stránky a na poskytovanie online správ, ktoré zobrazujú aktivity na našich webových stránkach a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania našej internetovej stránky.

Služba Google Analytics umiestni súbor cookie do systému informačných technológií dotknutej osoby. Definícia cookies je vysvetlená vyššie. Pri nastavení súboru cookie môže spoločnosť Google analyzovať používanie našej webovej stránky. Pri každom volaní na jednu z jednotlivých stránok tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje prevádzkovateľ a do ktorej bol integrovaný komponent Google Analytics, internetový prehliadač systému informačných technológií subjektu údajov automaticky odovzdá údaje prostredníctvom Komponent Google Analytics na účely online reklamy a zúčtovania provízií spoločnosti Google. Počas tohto technického postupu podnik Google získava vedomosti o osobných údajoch, ako je napríklad IP adresa dotknutej osoby, ktorá slúži spoločnosti Google, okrem iného na pochopenie pôvodu návštevníkov a kliknutí a následné vytvorenie vyrovnania provízií.

Cookie sa používa na ukladanie osobných údajov, ako je napríklad čas prístupu, miesto, z ktorého bol prístup vytvorený, a frekvencia návštev našich webových stránok dotknutou osobou. Pri každej návšteve našej internetovej stránky sa takéto osobné údaje, vrátane IP adresy prístupu na internet, ktorý používa dotknutá osoba, odovzdajú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje uchováva spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje zozbierané prostredníctvom technického postupu odovzdať tretím stranám.

Dotknutá osoba môže, ako je uvedené vyššie, kedykoľvek zabrániť nastaveniu cookies prostredníctvom našej webovej stránky prostredníctvom príslušnej úpravy používaného webového prehliadača, a tým trvalo zablokovať nastavenie cookies. Takáto úprava používaného internetového prehliadača by tiež bránila službe Google Analytics nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií dotknutej osoby. Okrem toho môžu byť súbory cookie, ktoré už služba Google Analytics používa, odstránené kedykoľvek prostredníctvom webového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť vzniesť námietky voči súboru údajov, ktoré sú generované službou Google Analytics a ktoré súvisia s používaním tejto webovej stránky, ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google a možnosti vylúčiť takéto údaje. , Na tento účel musí dotknutá osoba prevziať doplnok prehliadača pod odkazom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout a nainštalovať ho. Tento doplnok prehľadávača poskytuje službe Google Analytics prostredníctvom jazyka JavaScript, že žiadne údaje a informácie o návštevách internetových stránok sa nesmú odosielať do služby Google Analytics. Inštalácia doplnkov prehliadača Google považuje za námietku. Ak je systém informačných technológií dotknutej osoby neskôr vymazaný, formátovaný alebo novo nainštalovaný, dotknutá osoba musí preinštalovať doplnky prehliadača, aby zakázala službu Google Analytics. Ak bol doplnok prehliadača odinštalovaný dotknutou osobou alebo akoukoľvek inou osobou, ktorá je priradená k ich sfére pôsobnosti, alebo je zakázaná, je možné vykonať preinštalovanie alebo reaktiváciu doplnkov prehliadača.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google možno získať na stránke https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/ a ​​na adrese http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Služba Google Analytics je ďalej vysvetlená v nasledujúcom odkaze https://www.google.com/analytics/.

11. Právny základ spracovania

Art. 6 (1) svieti. GDPR slúži ako právny základ pre operácie spracovania, na ktoré získame súhlas na konkrétny účel spracovania. Ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, ako je to napríklad v prípade, keď sú operácie spracovania potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie akejkoľvek inej služby, spracovanie je na základe článku 6 ods. 1 písm. b GDPR. To isté platí pre také operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, napríklad v prípade otázok týkajúcich sa našich výrobkov alebo služieb. Podlieha naša spoločnosť právnemu záväzku, ktorým sa vyžaduje spracúvanie osobných údajov, ako napríklad plnenie daňových povinností, spracovanie je založené na čl. 6 (1) svieti. c GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť spracovanie osobných údajov nevyhnutné na ochranu životných záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Tak by tomu bolo napríklad v prípade, ak by sa návštevník zranil v našej spoločnosti a jeho meno, vek, údaje o zdravotnom poistení alebo iné dôležité informácie by sa museli odovzdať lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Spracovanie by potom vychádzalo z čl. 6 (1) svieti. d GDPR. Operácie spracovania by mohli byť založené na článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Tento právny základ sa používa na operácie spracovania, na ktoré sa nevzťahujú žiadne z vyššie uvedených právnych dôvodov, ak je spracovanie potrebné na účely legitímnych záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, okrem prípadov, keď tieto záujmy prevyšujú záujmy spoločnosti. alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Takéto operácie spracovania sú osobitne prípustné, pretože ich osobitne uviedol európsky zákonodarca. Domnieval sa, že legitímny záujem možno predpokladať, ak je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa (odôvodnenie č. 47 ods. 2 nariadenia o DPH).

12. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej osoby

Ak spracovanie osobných údajov vychádza z článku 6 ods. 1 písm. f GDPR náš legitímny záujem je vykonávať naše podnikanie v prospech blahobytu všetkých našich zamestnancov a akcionárov.

13. Obdobie, počas ktorého sa osobné údaje budú uchovávať

Kritériá použité na určenie obdobia uchovávania osobných údajov sú príslušné zákonné lehoty uchovávania. Po uplynutí tejto lehoty sa príslušné údaje rutinne vymažú, pokiaľ už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo na začatie zmluvy.

14. Poskytovanie osobných údajov ako zákonných alebo zmluvných požiadaviek; Požiadavka na uzatvorenie zmluvy; Povinnosť dotknutej osoby poskytovať osobné údaje; prípadné následky neposkytnutia takýchto údajov

Objasňujeme, že poskytovanie osobných údajov je čiastočne vyžadované zákonom (napr. Daňovými predpismi) alebo môže tiež vyplývať zo zmluvných ustanovení (napr. Informácie o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť potrebné uzavrieť zmluvu, ktorú nám dotknutá osoba poskytne s osobnými údajmi, ktoré následne musíme spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, keď s nami naša spoločnosť podpíše zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že zmluvu s dotknutou osobou nemožno uzavrieť. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou musí dotknutá osoba kontaktovať akéhokoľvek zamestnanca. Zamestnanec objasňuje dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov vyžadované zákonom alebo zmluvou, alebo či je potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje a následky neposkytnutia osobných údajov. dát.

15. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedná spoločnosť nepoužívame automatické rozhodovanie ani profilovanie.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené generátorom zásad ochrany osobných údajov nemeckej asociácie pre ochranu údajov, ktorá bola vyvinutá v spolupráci so súkromnými právnikmi spoločnosti WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnom.